Opinie o Nas
0

Zasady dotyczące zwrotów

plus dla zdrowia

Odstąpienie Konsumenta od Umowy 

mail: reklamacje@plusdlazdrowia.pl

 

 

Postępowanie reklamacyjne
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Aptekę lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@plusdlazdrowia.pl lub pisemnie na adres firmowy podany
w § 1 pkt. 1;
2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona do Apteki zgodnie z § 8pkt. 1 Regulaminu i powinna określać co najmniej:

dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;

zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;

numer dokumentu sprzedaży i/lub numer zamówienia;

żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary. Prosimy również o zachowanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.

Apteka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci;

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Apteka Internetowa „Plus Dla Zdrowia - Twoja Apteka internetowa” zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie;

Apteka udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii przedstawiciela producenta, importera bądź biegłego, termin do ustosunkowania się Apteki ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany;

W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, Apteka przekażę informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożone pismo reklamacyjne;

W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Apteka , niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Aptekę a Apteka nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął;

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Apteka jest zobowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów;

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Apteka. Sposób odesłania zakupionego produktu Klient może ustalić z Apteką w celu znalezienia najlepszego sposobu dostawy;

Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym „protokołem reklamacji” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA TOWARU” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: ul. 11Listopada 14, Kłobuck

Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Aptekę (karton + wypełnienie).

W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Apteka nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

 

Załącznik nr 1:

Formularz Zwrotu:
Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna/Wzór formularza reklamacji*
(oświadczenie to należy czytelnie wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data otrzymania zakupionego produktu:


Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta (korespondencyjny)Nick allegro
( jeśli zakupu dokonano za pośrednictwem allegro.pl):

 

Nazwa, ilość i cena zakupionych produktów (z kosztem przesyłki jaki poniesiono przy zakupie)

 

 

Powód zwrotu/reklamacji*:

 

 

Forma rozwiązania zwrotu/reklamacji* - WYMIANA/ZWROT PIENIĘDZY*
*niepotrzebne skreślić


Numer rachunku bankowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data i podpis konsumenta

plusdlazdrowia.pl © 2022