Opinie o Nas
0

Regulamin zakupów

plus dla zdrowia

Regulamin zakupów w Aptece Internetowej
na stronie
www.plusdlazdrowia.pl obowiązujący od 08.06.2021r

  

§ 1 Warunki ogólne

Sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej
o adresie
www.plusdlazdrowia.pl (zwanej dalej stroną www) prowadzona jest przez PLUS DLA ZDROWIA LESZCZ I WSPÓLNICY Spółka Jawna:

z siedzibą przy ul. 11 Listopada nr 14 w Kłobucku.

wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000555310, NIP: 5732854402; REGON 3613611110;

tel. 34 365 40 96 adres poczty elektronicznej: apteka@plusdlazdrowia.pl

prowadzącą Aptekę Ogólnodostępną o nazwie „Plus Dla Zdrowia – Twoja Apteka internetowa” z siedzibą przy ul. 11 Listopada nr 14 w Kłobucku kod: 42-100

posiadającą zezwolenie na prowadzenie apteki nr DNA.8520.1.197.2015 wydane przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach (wraz ze zmianą zmiana DNA.8520.1.49.2018) zwaną dalej Apteką

Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Strony www odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
Apteki

Apteka posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów
w ramach prowadzonego Sklepu.
Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

APTEKA NIE PROWADZI SPRZEDAŻY DO INNYCH APTEK, HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA POWIĄZANYCH Z HURTOWNIAMI FARMACEUTYCZNYMI


§ 2 Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży, który stanowi ich integralną część;

Apteka Internetowa „Plus Dla Zdrowia – Twoja Apteka internetowa” – apteka internetowa, zwana dalej Apteką prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PLUS DLA ZDROWIA LESZCZ I WSPÓLNICY Spółka Jawna:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z Apteką Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży;

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z Apteką z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy Apteką a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;

Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez Aptekę, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Aptece;

Produkty – oferowane przez Aptekę i prezentowane w Aptece, będące przedmiotem Umów Sprzedaży;

Sklep – prowadzony przez Aptekę internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między Apteką a Klientami, których przedmiotem są Produkty;

Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła podanego przez Klienta;

 

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

§3 Oferta

1. Wszystkie towary oferowane przez Aptekę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

2. Apteka prowadzi obrót detaliczny, nie prowadzi obrotu hurtowego, nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży leków na receptę, leków o których mowa w art. 68 ust.3 Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dn. 6 września 2001 roku (z późn. zm.) oraz produktów wymagających przechowywania w lodówce

3. Wszystkie użyte na stronie www nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne
są własnością ich producentów.

4. Zamówione w Aptece towary dostarczamy w sposób i w cenie wskazanej w zakładce „Dostawa” na stronie www, z wyłączeniem sytuacji, gdy opis produktu zamieszczony na stronie www stanowi inaczej.

5. Za zamówione w Aptece towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w zakładce „Płatności” na stronie www.

6. Zawartość strony www, zwłaszcza układ strony, treści, grafika, logo, zdjęcia , opisy
i zdjęcia produktów podlegają ochronie prawa polskiego. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.

7. Opisy towarów znajdujące się na stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy towarów mają formę skróconą. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

8. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

9. W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Aptece towarów Klient może skontaktować się z Apteką całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@plusdlazdrowia.pl lub telefonicznie pod nr 34 365 40 96 w godzinach 8.00-16.00
od poniedziałku do piątku.
Odpowiedzi udziela obecny na zmianie, wyznaczony farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu lub technik posiadający dwuletnią praktykę w aptece, w pełnym wymiarze czasu pracy, odpowiedzialny za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego.

10. Ceny produktów na stronie www są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy, z wyłączeniem sytuacji, gdy opis produktu zamieszczony na stronie www stanowi inaczej.

11. Ceny towarów na stronie www oraz oferowany asortyment mogą się różnić od oferty
w aptece stacjonarnej

12. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych produktów lub grup asortymentowych.

Art. 86a. prawo farm.

Zbywanie i przekazywanie produktów leczniczych przez aptekę lub punkt apteczny

1.
Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, produkt leczniczy wyłącznie:
1)
w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi – wyłącznie na potrzeby jego leczenia;
 
2)
w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych z apteki ogólnodostępnej ust. 1;
 
3)
nieodpłatnie, na zasadach określonych w ust. 3 i 4;
 
4)
w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, wymienione w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 placówki obrotu pozaaptecznego ust. 3 pkt 2.
 
 
2.
Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny niezwłocznie przekazują w postaci papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informację właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu zawierającą dane o ilości i nazwie produktów leczniczych przekazanych nieodpłatnie zgodnie z ust. 1 pkt 1 oraz dane obejmujące numer PESEL, a w przypadku jego braku – imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta, któremu je przekazano.
 
3.
Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może, za zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, przekazać produkty lecznicze:
1)
domowi pomocy społecznej – wyłącznie w celu umożliwienia i organizowania pomocy, o której mowa w art. 58 wydatki pokrywane przez dom opieki społecznej ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);
 
2)
organowi władzy publicznej – wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze stanu wyjątkowego, stanu wojennego lub stanu klęski żywiołowej;
 
3)
podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych z apteki ogólnodostępnej ust. 1 – wyłącznie w celu jego zaopatrzenia.
 
 
4.
Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny występują o wydanie zgody, o której mowa w ust. 3, nie później niż na 7 dni przed planowanym przekazaniem. Zgody nie udziela się, jeżeli zachodzi podejrzenie, że produkt leczniczy zostanie wykorzystany w celu innym niż deklarowany.
 
5.
Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3, następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

§ 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Aptekę obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów;

Apteka prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży;

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Apteka . Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail;

W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, Apteka może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez Aptekę internetową Plus Dla Zdrowia w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Aptekę z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej;

Klient, korzystający z usług świadczonych przez Aptekę, jest objęty zakazem dostarczania Aptece treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Składanie zamówień i ich realizacja

1.Możliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne;

2. Możliwość nabycia Produktów posiadają Klienci nie zarejestrowani, tj. nie posiadający Konta w Sklepie, po wybraniu opcji „Kupuję bez rejestracji” i uzupełnieniu danych: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – dane firmy;

3.W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient wypełnia formularz teleadresowy podając następujące dane: adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – dane firmy;

4.Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu obowiązującego w Sklepie. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,

dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,

dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem

5.Po dokonaniu powyższych czynności dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem,
a Apteką na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Aptekę i prowadzenie Konta Klienta;


6.Apteka tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie www;

7.Klient może zmienić dane wskazane w § 5 pkt. 3, podane w procesie Rejestracji. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień;

8.Klient może rozwiązać Umowę zawartą z Apteką dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia Konta” na adres: reklamacje@plusdlazdrowia.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia, Apteka usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w § 5 pkt. 2 i pkt. 3, jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

9.Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Aptekę
z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 6. Zawarcie umowy sprzedaży
1.Zamówienia na Produkty mogą być składane:

w „ Plus Dla Zdrowia – Twoja Apteka internetowa” ul. 11 Listopada 14 w Kłobucku

telefonicznie pod numerem: 34 365 40 96

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@plusdlazdrowia.pl

Zamówienia składane telefonicznie odbierane są natomiast w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00

Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

2. Umowy Sprzedaży w Aptece zawierane są w poniższy sposób:
a. Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy wybierając kolejne Produkty;
b. Następnie Klient wybiera formę płatności i dostawy oraz dokument zakupu poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
c. W następnym kroku „Dane do wysyłki” Klient ma możliwość wybranie jednej z trzech opcji:

Zalogować się poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła;

Założyć konto poprzez wypełnienie formularza. Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem należy zaznaczyć opcję: „Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu obowiązującego w Aptece

Skorzystać z opcji „Kupuję bez rejestracji” poprzez wypełnienie formularza. Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem należy zaznaczyć opcję: „Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu obowiązującego w Aptece

Po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „Kupuję i płacę”. W tym momencie następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Apteką

3.Apteka wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy Apteki , e-mail zawiera również dane rachunku bankowego Apteki.

4.Apteka dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności:

przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem)

przy osobistym odbiorze Produktów przez Klienta w siedzibie Apteki przy ul. 11-go Listopada nr 14, w Kłobucku

Przedpłata na rachunek bankowy Apteki internetowej Plus Dla Zdrowia nr:
12 1950 0001 2006 6010 3887 0002 IdeaBank

płatności on-line przy pomocy serwisu Przelewy24.

Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej realizowana jest za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 oferowanego przez DialCom24 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Nr KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

W razie złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną umowy Sprzedaży zawierane są w następujący sposób:

Klient podaje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP;

Klient wskazuje wybrany Produkt, formę płatności oraz dostawy;

Apteka wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności).
Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy Apteki internetowej Plus Dla Zdrowia , e-mail zawiera również dane rachunku bankowego Apteki internetowej Plus Dla Zdrowia

Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez wysłanie do Apteki na adres apteka@plusdlazdrowia.pl zwrotnej wiadomości e-mail o treści: „Potwierdzam zamówienie”. W tym momencie, następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Apteką

W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek Apteki internetowej Plus Dla Zdrowia, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że Apteka Internetowa Plus Dla Zdrowia i Klient postanowią inaczej;

Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji, gdy opis produktu zamieszczony
na stronie www stanowi inaczej.

Apteka jest zobowiązana dostarczyć Klientowi Produkt bez wad;

Transport (wysyłka) produków leczniczych z apteki internetowej nie jest wykonywany.
Zamówienia leków z naszej apteki internetowej są aktualnie możliwe tylko dla klientów, którzy wybiorą odbiór osobisty w siedzibie naszej apteki
w Kłobucku.

Wysyłka możliwa jest dla wszystkich pozostałych produktów.

Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Koszt (brutto) dostawy Produktów:

11,99 zł – Kurier GLS, przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia do 400 zł, przesyłka ubezpieczona.

0 zł – przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia powyżej 400 zł,
przesyłki ubepzieczone

10,90zł - Pocztex 48 usługa Poczty Polskiej - przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, przesyłka ubezpieczona  (Przesyłki doręczane są najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania)

9,00zł - Pocztex 48 - odbiór w punkcie-  usługa Poczty Polskiej oraz w punktach wspólpracujących; przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty- przesyłka ubezpieczona 
Przesyłki doręczane są najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania

4,00zł - usługa płatności przy odbiorze (POBRANIE)  - dodatkowo płatne do każdego sposobu wysyłki

Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w punkcie sprzedaży w Aptece Ogólnodostępnej „Plus Dla Zdrowia – Twoja Apteka internetowa” przy ul 11-go Listopada 14 w Kłobucku po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru;

Apteka dołącza do każdej przesyłki dokument zakupu w postaci paragonu bądź Faktury zgodnie z dokonanym wyborem § 6pkt. 2.2;

Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian.

POWTÓRNE NADANIE - PONOWNE NADANIE PRZESYŁEK NIEODEBRANYCH PRZEZ KLIENTÓW MOŻLIWE JEST PO WCZEŚNIEJSZYM OBUSTRONNYM USTALENIU SPOSOBU PONOWNEGO NADANIA ZAMÓWIENIA. PONOWNE NADANIE WIĄŻE SIĘ Z DODATKOWYMI KOSZTAMI DLA KLIENTA, KTÓRE USTALANE DĄ INDYWIDUALNIE.

5. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach:

- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych,

- formularz zamówienia nie uwzględnia kosztów przeysłki;

- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia

- zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności
w produkty lecznicze.

6. Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony towar.

7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

8. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Aptekę, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

9. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.
W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub dostarczona jest w złym stanie należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

10. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, Apteka ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary w ciągu 7(siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.

11. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

§ 7. Odstąpienie Konsumenta od Umowy

Urzędowa Europejska strona do pozasądowa strona do rozwiązywania sporów transakcyjnych:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;

Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie: Formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 1) –. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem;

Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (gwarancja, instrukcja obsługi itp.).

Zwrócone towary Sklep przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Apteki.

Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka „Plus Dla Zdrowia – Twoja Apteka internetowa”” ul. 11-go Listopada 14, 42-100Kłobuck

Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Aptekę (karton + wypełnienie). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

-w których przedmiotem umowy są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia

-w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisów ustawy nie stosuje się do umów:
- dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania, lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem
produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne – jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,

diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia,

badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,

regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Aptekę lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@plusdlazdrowia.pl lub pisemnie na adres firmowy podany w § 1 pkt. 1 Regulaminu;
2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona do Apteki zgodnie z § 8pkt. 1 i powinna określać co najmniej:

dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;

zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;

numer dokumentu sprzedaży i/lub numer zamówienia;

żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary. Prosimy również o zachowanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.

Apteka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci;

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Apteka Internetowa „Plus Dla Zdrowia - Twoja Apteka internetowa” zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie;

Apteka udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii przedstawiciela producenta, importera bądź biegłego, termin do ustosunkowania się Apteki ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany;

W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, Apteka przekażę informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożone pismo reklamacyjne;

W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Apteka , niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Aptekę a Apteka nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął;

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Apteka jest zobowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów;

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Apteka. Sposób odesłania zakupionego produktu Klient może ustalić z Apteką w celu znalezienia najlepszego sposobu dostawy;

Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym „protokołem reklamacji” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA TOWARU” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: ul. 11Listopada 14, Kłobuck

Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Aptekę (karton + wypełnienie).

W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Apteka nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§ 9. Gwarancja

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie Apteka są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”);

Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego Apteka Internetowa Plus Dla Zdrowia

Apteka Internetowa Plus Dla Zdrowia wydaje wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), w przypadku otrzymania ich od Gwaranta. Dokument gwarancyjny, który Klient otrzymuje wraz z towarem standardowo nie jest podbijany.

§ 10. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów jest Apteka, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;

Apteka przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód;

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę

§ 11. Postanowienia końcowe

Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu;

O zmianie Regulaminu Apteka internetowa Plus Dla Zdrowia poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży;

W przypadku zmiany Regulaminu przez Aptekę , Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu;

Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 

§ 12. Ceneo

W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail.

plusdlazdrowia.pl © 2022